Ilmastoviisas
hiilenkierto

Terve maaperä ja kasvava biomassa sitovat tehokkaasti hiiltä ja ravinteita. Hiilinieluja voidaan kasvattaa ja vesistökuormitusta hillitä, kun pidämme pelto- ja metsäekosysteemit kunnossa.

Tutkimusohjelmassamme tuotamme tutkimustietoa, ennustemalleja ja laskentatyökaluja, joiden avulla voimme vähentää maankäyttösektorin päästöjä ja kasvattaa hiilinieluja.

Anne Tolvanen, tutkimusohjelman johtaja
Ilmastoviisas hiilenkierto

Meillä on hyvät mahdollisuudet hillitä päästöjä

Maa- ja metsätaloudesta syntyy päästöjä ilmaan, maaperään ja vesistöihin. Ilmakehään vapautuu kasvihuonekaasuja, eli hiilidioksidia, metaania ja typpioksiduulia. Nämä vauhdittavat ilmastonmuutosta.

Maaperästä vesistöihin huuhtoutuvat ravinteet ja orgaaninen aines muuttavat ainekiertoja, rehevöittävät vesistöjä ja vaikuttavat siten sekä maa- että vesiekosysteemien toimintaan ja monimuotoisuuteen.

Maankäyttösektorilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Eri toimenpiteiden avulla voidaan myös estää maankäytöstä ja alkutuotannosta johtuvaa vesiympäristön tilan heikkenemistä, jota ilmastonmuutos entisestään kiihdyttää.

Hiilineutraaliuden tavoitteleminen ei ole yksinkertainen asia

On otettava huomioon ekologiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset näkökulmat sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Uusiutuvan energian käyttö vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Tämä saattaa kuitenkin kasvattaa hakkuutarpeita ja pienentää puuston hiilinielua. Käyttämällä puuta myös pitkäkestoisiin tuotteisiin ja rakennuksiin voidaan synnyttää uusia hiilivarastoja.

Hiilineutraaliin energiantuotantoon pyritään myös uusien ratkaisujen avulla. Tutkimusta tarvitaan energiatuotannon eri vaihtoehtojen ympäristö- ja monimuotoisuusvaikutusten ja hyväksyttävyyden arvioinnissa.

Ruoantuotanto ja koko ruokaketju vaikuttavat hiilipäästöihin. Jokainen meistä – tuottajasta kuluttajaan – voi olla mukana ilmastonmuutoksen hillinnässä valintojensa, kulutuksensa ja ruokavalionsa kautta.

Hiilineutraali ruokajärjestelmä syntyy ketjun kaikkien toimijoiden yhteistyöllä.

Logo: Ilmastoviisas hiilenkierto

Ilmastoviisas hiilenkierto -tutkimusohjelmassa etsimme ratkaisuja…

…siihen, miten peltojen ja metsien maaperästä pidetään huolta niin, että niiden hiilensitomiskyky paranee, vesistökuormitus vähenee ja ne säilyvät tuottavina ja monimuotoisina.

…kuinka maankäytön toimenpiteitä kohdistetaan optimaalisesti siten, että päästöt vähenevät ja hiilinielut kasvavat.

Tällaisia toimia ovat esimerkiksi turvepeltojen kosteikkoviljely, suometsien uudet kasvatustavat, suonpohjien metsitys sekä kosteikoiden perustaminen turvemaille.

…miten toteutetaan luonnonvaratalouteen pohjautuvien toimialojen ja elinkeinoelämän vähähiilisyystavoitteita. 

…miten vähennämme ruoantuotannon ja koko ruokajärjestelmän hiilijalanjälkeä.

Tutkimme myös, miten erilaiset ohjauskeinot ja kannustinjärjestelmät ohjaavat kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, ovatko ne keskenään ristiriidassa ja miten niitä pitäisi suunnata.

Kehitämme palvelujen ja tuotteiden elinkaari- ja hiilijalanjälkilaskentaa sekä päästöjen kompensoinnin tietopalvelua.

Toimimalla viisaasti ja nojaamalla tutkittuun tietoon voimme yhdessä tehdä Suomesta hiilineutraalin.

Logo: Luke - luonnonvarakeskus

Kuvat:
Erkki Oksanen, Jari Lindeman, Katja Tähjä,
Anne Tolvanen, NASA, Istock