Klimatsmart kolcykel

Välmående mark och tillväxande biomassor binder effektivt kol och näringsämnen. Genom att värna om ekosystemen på åkrarna och i skogarna kan vi öka kolsänkorna och minska belastningen på vattnen.

I vårt forskningsprogram tar vi fram forskningsdata, prognosmodeller och beräkningsverktyg för att minska utsläppen från markanvändningssektorn och öka kolinlagringen.

Anne Tolvanen, programdirektör
Klimatsmart kolcykel

MVi har goda möjligheter att begränsa utsläppen

Jord- och skogsbruket ger upphov till utsläpp till luft, mark och vatten. I atmosfären släpps ut växthusgaser, det vill säga koldioxid, metan och dikväveoxid. De driver på klimatförändringarna.

Näringsämnen och organiskt material som sköljs ut från jordmånen till vatten rubbar näringsämnescirkulationen, orsakar övergödning i vatten och påverkar därigenom funktionen och mångfalden i både mark- och vattenekosystem.

Markanvändningssektorn spelar en viktig roll för att begränsa klimatförändringen. Genom olika åtgärder är det också möjligt att förhindra den försämring av vattenmiljöer som markanvändning och primärproduktion orsakar, och som klimatförändringarna driver på ytterligare.

Att sträva efter koldioxidneutralitet är ingen enkel sak

Vi måste tänka på de ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella aspekterna, både nationellt och globalt.

Genom att använda förnybar energi blir vi mindre fossilberoende. Å andra sidan kan det öka avverkningsbehovet och minska kolinlagringen i trädbeståndet. Genom att använda trä också i långlivade produkter och byggnader kan vi skapa nya kolreservoarer.

Koldioxidneutral energiproduktion eftersträvas också genom nya lösningar. Forskning behövs för att bedöma miljö- och mångfaldskonsekvenserna av och godtagbarheten hos olika alternativa former av energiproduktion.

Livsmedelsproduktionen och hela livsmedelskedjan påverkar koldioxidutsläppen. Var och en av oss – från producent till konsument – kan bidra till att begränsa klimatförändringarna genom sina val, sin konsumtion och sin kosthållning.

Ett koldioxidneutralt livsmedelssystem uppkommer då aktörerna i alla led av kedjan samarbetar.

Klimatsmart kolcykel

I forskningsprogrammet Klimatsmart kolcykel söker vi lösningar på…

…hur åkermarkerna och skogsmarkerna ska hanteras för att öka deras kolinbindning och minska belastningen på vatten, samt bevara deras produktivitet och biologiska mångfald.

…hur markanvändningsåtgärder ska riktas in på ett optimalt sätt för att minska utsläppen och öka kolsänkorna.

Sådana åtgärder är till exempel våtmarksodling på torvåkrar, nya sätt att sköta torvmarksskogar, beskogning av utbruten torvmark och anläggning av våtmarker på torvmarker.

…hur koldioxidmålen för näringsgrenarna och näringslivet inom naturresursekonomin ska uppnås.

…hur vi ska minska kolavtrycket från livsmedelsproduktionen och hela livsmedelssystemet.

Vi undersöker också hur olika styrmedel och incitamentssystem visar vägen till ett kolneutralt samhälle, om de står i konflikt med varandra och hur de bör riktas in.

Vi tar fram livscykel- och koldioxidavtryckskalkyler för tjänster och produkter och bygger upp en informationstjänst för utsläppskompensation.

Genom att handla klokt och förlita oss på forskningsbaserad kunskap kan vi tillsammans göra Finland koldioxidneutralt.

Logo: Luke - luonnonvarakeskus

Bilder:
Erkki Oksanen, Jari Lindeman, Katja Tähjä,
Anne Tolvanen, NASA, Istock