Anpassningsbar och resilient bioekonomi

En sund natur är en förutsättning för att åkrarna, skogarna och vattnen ska ge mat, råvaror, hälsa och välbefinnande för oss och kommande generationer samt få ekonomins hjul att snurra vidare. Dessvärre utnyttjar vi naturresurser på ett sätt som inte är ekologiskt hållbart.

Vår verksamhet tär på naturens och vårt eget välbefinnande

Utmaningar som präglar vår tid är bland annat klimatförändringarna samt utarmning av landekosystemet, urbanisering, slöseri med naturresurser, miljöförstöring, ensidiga produktionsmetoder och främmande arter.

Anpassningsbar och resilient bioekonomi
Naturresursinstitutets forskningsprogram Anpassningsbar och resilient bioekonomi undersöker hur nya lösningar för smart användning av naturresurserna kan implementeras på ett hållbart sätt.

En viktig del av vår forskning är att föregripa framtida förändringar och hitta metoder för att hantera riskerna. Det är inte säkert att det går att stoppa de förändringar som redan pågår. I så fall försöker vi hitta metoder för att bromsa dem och lära oss att anpassa oss till dem.

Det behövs mer än lagar för att ställa om utvecklingen. Vi letar efter sätt att öka aktörers möjligheter, vilja och metoder att arbeta för hållbarheten.

Förlusten av artrikedomen och habitaten samt utarmningen av den genetiska mångfalden hos arter hör till de mest kritiska utmaningarna. Inom forskningsprogrammet främjar vi åtgärder för att öka mångfalden som en del av ett hållbart utnyttjande av naturresurserna.

Meri Kallasvuo, programdirektör

Skadliga insekter och svampar samt extrema väderfenomen orsakar betydande skador. Utöver att klimatförändringarna ökar riskerna för dessa skador, medför de också många nya risker.

Främmande arter som sprids genom den internationella handeln utgör också ett mycket allvarligt hot mot Finlands natur och naturresurser.

Vi utreder utbredningen av skadegörarna och omfattningen av skadorna samt säkra metoder för att bekämpa och utrota skadegörare. Det är viktigt att stärka resistensen mot skadegörare inom primärproduktionen och på så sätt trygga livsmedelsproduktionen utan att reducera den biologiska mångfalden.

Pandemin med covid-19 har accentuerat naturens rekreationsvärden. Antalet besökare i nationalparkerna har flerfaldigats och allt fler människor kopplar av i den omgivande naturen.

Den finländska naturen erbjuder också goda förutsättningar för naturbaserad affärsverksamhet, såsom naturturism och rehabiliterande verksamhet.

Vi studerar omfattningen av rekreationsbruket, användarkretsen, naturens positiva kulturella och hälsomässiga effekter samt deras ekonomiska värden. Resultaten används vid utvecklingen av områden som lämpar sig för rekreation. Målet är att generera bättre och rättvisare tillgång till välbefinnande.

Alla har dock inte lika tillgång till naturen. Då är det möjligt att göra naturens fördelar tillgängliga via virtuella plattformar.

Vi tar fram information och arbetar för att öka förståelsen för den virtuella naturens effekter och dess affärspotential.

Naturen liksom förvaltningen av naturrelaterade tjänster, exempelvis användningen av skogarna, åkrarna, viltet och fiskeresurserna, samt rekreationsmöjligheterna, landskapsvärdena och naturvården, är förknippade med motstridiga önskemål och flera olika hållbarhetsmål.

Vi arbetar för att uppnå bästa möjliga samordning mellan olika mål och olika former av användning av naturresurserna.

Vi studerar konsekvenserna av olika styrmedel, deras fördelar och nackdelar, och hur nackdelarna kan mildras på ett rättvist sätt. Vi tar fram lösningar som sporrar människor till att själva ändra sitt beteende.

Vi tillhandahåller information om hur människor värdesätter de materiella och immateriella tjänsterna i naturen. Genom att identifiera värderingarna kan vi förutse potentiella konfliktsituationer.

Hållbarhetsforskarna pratar om en omställning till hållbarhet, det vill säga en genomgripande förändring som berör alla områden i livet. Den behövs för att både människan och naturen ska må bra.

Det är viktigt att lösningen på ett problem inte skapar ett nytt problem någon annanstans. Lösningarna måste vara genomförbara, regionalt rättvisa och anpassade för varje situation.

Vi studerar de samlade konsekvenserna av olika lösningar för människans och naturens väl och för ekonomin. På så sätt kan vi förstå helheter och hitta de bästa metoderna som i bästa fall kan avhjälpa många problem både lokalt och globalt.

Hur skulle världen se ut om naturresurser användes på ett hållbart sätt? Vårt mål är att samordna de olika behoven så att naturen mår bra, försäljningen av livsmedel och energi är tryggad och regionerna och samhällena kan fortleva när världen förändras.

Logo: Luke - luonnonvarakeskus

Bilder:
Luonnonvarakeskus, Vastavalo ja istock