Cirkulär bioekonomi

Den cirkulära ekonomin är nyckeln till att begränsa klimatförändringarna och bevara den biologiska mångfalden.

Med vad kan vi ersätta fossila råvaror? Vad är cirkulär bioekonomi, och hur ska vi gå vidare på ett hållbart sätt?

Vi har framför oss många nya – och även oanade – möjligheter!

Vi behöver innovation, samarbete och ny sektorsövergripande kompetens, liksom också forskning som omsatts i praktiken och smart användning av våra naturresurser.

Johanna Kohl, programdirektör
Cirkulär bioekonomi

Cirkulär bioekonomi

 

Naturresursinstitutets forskningsprogram Cirkulär bioekonomi tar fram lösningar för att utveckla en bioekonomi som bygger på förnybara naturresurser genom att livsmedel, energi, material och tjänster produceras i enlighet med hållbarhetsprinciperna.

Forskningsprogrammet omfattar:

Recycling av naringsamnen, nya affärsmojligheter och smart bioekonomi

 

Hållbar användning av biomassor utgör kärnan i cirkulär bioekonomi. Biomassorna kan ha sitt ursprung i skogen, åkrarna och vatten eller till exempel från sidoflöden från industrin.

Biomassorna inklusive sidoflödena tillvaratas till alla delar i syfte att uppnå en hög bearbetningsgrad. De ska också återvinnas eller förädlas så att inga möjligheter till återvinning går förlorade, och så att det inte uppstår nya avfallsflöden som inte tas tillvara.

För att bedöma lösningarnas samlade konsekvenser behövs olika metoder, som bland annat livscykelanalys. Till exempel vid konsekvensbedömning för en viss produkt måste man ta hänsyn till produktens hela livscykel från och med anskaffningen av råvarorna.

Biobaserade alternativ ersätter fossila råvaror vid tillverkning av material, kemikalier, gödselmedel och bränslen. De nya värdekedjorna ger också upphov till nya användningsformer; det som är överblivna rester för en kan vara dyrbar råvara för en annan.

Visste du att man kan utvinna råvara för fiskfoder ur sågspån?

Eller att stallgödsel används som biogas för bilar?

Stallgödsel innehåller också värdefulla näringsämnen. Effektiv recirkulering av näringsämnen ger en bättre jordmån och minskar de negativa miljöeffekterna.

Utöver att råvarorna ska utnyttjas i sin helhet ska de också användas på ett långsiktigt sätt, som i träbyggnation och renoveringar.

Det behövs lösningar för att kompensera för den minskande produktionen av energitorv, vilket påverkar produktionen av odlingstorv och torvströ. Exempel på lovande alternativ är vitmossa, rörflen och träfibrer vid odling av trädgårdsväxter och skogsträdsplantor.

Fler nya innovationer kommer att se dagens ljus i framtiden. Det går till exempel att tillverka textilier, kompositmaterial eller byggnadsisolering av kaveldun, nässla och hampa. Genom nya applikationer kan det av trä framställas bland annat hemicellulosa, som används som förtjockningsmedel i livsmedel, och lignin, som aktivt kol i elektronik.

Ur naturen kan också utvinnas olika antimikrobiella lösningar för att bekämpa mögel, bakterier och virus. Man kan till exempel ur svampar isolera föreningar som påverkar virus genom att slå ut deras förmåga att infektera; efterfrågan på trygga och hållbart producerade lösningar ökar ständigt på den globala marknaden.

Den cirkulära ekonomin är en framtidssektor för nya samarbetsmöjligheter, arbetstillfällen och affärsverksamhet. En hållbar övergång till en cirkulär bioekonomi behöver också samhällets stöd, konsekvens i politiken och föregripande av konsekvenser: genom att se till de samlade konsekvenserna för vår planet.

Förändringen utgår från individen – var och en av oss kan göra aktiva val för en cirkulär ekonomi.

Logo: Luke - luonnonvarakeskus

Bilder:
Luke, Omer Levin, Jaakko Heikkinen, Erika Winquist, Jussi Tiainen, Tommi Saltiola, iStock