Myndighets- och experttjänster

Logo: Myndighets- och experttjänster

Landskapet som du ser framför dig rymmer väldiga naturresurser. Naturresursinstitutets program Myndighets- och experttjänster samlar in och analyserar data om dem.

Med hjälp av tiotals olika uppföljningar, översikter och andra datainsamlingar belyser vi hur hållbar vår användning av exempelvis skogs-, vilt- och fiskeresurserna är.

Vi tar fram information, verktyg och tjänster som stöd för samhälleliga beslut. Informationen gynnar också vanliga medborgare som intresserar sig för naturresursernas tillstånd, från hobbyodlare till fritidsfiskare.

Katja Holmala,
programdirektör, Myndighets- och experttjänster

Hållbar användning av naturresurserna förutsätter att vi har aktuell information om förändringarna i livsmiljöerna och artrikedomen och förstår förändringarnas orsaker och följder. Därför utforskar vi status och användning av naturresurserna med fortgående uppföljningar, som bildar långa tidsserier.

Tidsserierna hjälper oss att fastställa om en förändring beror på en naturlig variation i naturtillgångarna eller om det är fråga om en bestående förändring som orsakas till exempel av den globala uppvärmningen.

När vi använder naturresurserna på ett hållbart sätt kan naturen återhämta sig och kompensera för vårt uttag. På så sätt kan vi säkerställa att även följande generationer kan njuta av naturtillgångarna.

Vi bevakar naturresursernas status och användning i skogarna, lantbruksmiljöerna och vattnen. Vi insamlar data om arter och livsmiljöer samt om naturresursnäringar, som trädgårds- och jordbruk, skogsbruk, naturbaserade välbefinnandetjänster och vattenbruk.

Hurdan information tillhandahåller vi om naturresursernas tillstånd?

Nedan följer några exempel.

Vi tar fram data om skogsresurserna, markanvändningen samt skogens hälsotillstånd och biologiska mångfald genom riksskogstaxeringen. Denna inventering av skogstillgångarna inrättades för hundra år sedan och är i dag en viktig del av Finlands klimatpolitik och hållbara skogsbruk.

Årlig tillväxt och avgång i skogarna

Vi sammanställer jordbruksinformation som underlättar böndernas arbete. De kan tillgodogöra sig informationen till exempel för att bekämpa skadegörare eller förutberäkna vilka spannmålssorter som det lönar sig att odla.

Markägare kan delta i debatten om till exempel viltstammarna utifrån den information som vi tar fram. Därigenom får människorna möjlighet att påverka det lokala beslutsfattandet om naturresurserna i deras omgivning.

Vi arbetar också för att bevara artmångfalden och stödjer hållbar förädling med ett flertal genetiska resurser för odlingsväxter, husdjur, skogsträd och fiskar. Detta arbete regleras genom finsk lag.

Vi lagrar frön av åkergrödor för primärproduktionen och upprätthåller en genbank med embryon av finländska lantraser, som finullsfår och nordfinsk ko.

Hur står det till med livet i vattnet?

Vi tar fram information om bland annat fiskbestånden, hur de utvecklas och påverkas av fiskerestriktioner. Fisket regleras för att uppnå ett hållbart uttag av fiskbestånden.

Vår urvalsförädling av matfiskarter ger fiskodlare tillgång till friska och snabbväxande yngel samt fiskrom. Därtill bevarar vi fiskgenresurser i avelsbesättningar och mjölkebanker.

På så sätt hjälper vi hotade arter och skapar bättre möjligheter för fiske.

Överkonsumtion och främmande arter påverkar naturresurserna. Då vi förstår orsakerna till och konsekvenserna av förändringar kan vi bättre förutse till exempel klimatförändringarnas effekter och anpassa oss till dem.

Kunskap om naturresurserna stödjer både beslutsfattandet i samhället och medborgarnas välbefinnande.

Beslutsfattarna använder sig av naturresursinformation som vi tar fram, bland annat som underlag för beslut om bevarandet av den biologiska mångfalden i ekonomiskogar. Skördekollen över skogsbär berättar för finländarna hur bärskörden ser ut att bli och när det är rätt tid att bege sig ut i skogen.

Vi bevakar användningen av naturresurserna i relation till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Framför allt arbetar vi för att naturresurserna i Finland ska vara livskraftiga långt in i framtiden och att besluten om dem fattas från ett gediget faktaunderlag.

Logo: Luke - luonnonvarakeskus

Bilder:

Luonnonvarakeskus, Janne Lehtinen, Panu Orell, Tapio Tuomela, Yrjö Tuunanen, Katja Tähjä, istock.