Lönsam och hållbar primär­production

Primärproduktionen står i stark omvälvning. Jordbruket, skogsbruket och fiskerinäringen måste anpassa sig till en föränderlig omvärld.

Användningen av marken och vattnen är föremål för allt större lönsamhets- och hållbarhetsanspråk.

Det gäller att öka lönsamheten i produktionen och tillgodose efterfrågan på marknaden och samtidigt begränsa klimat- och miljöpåverkan.

Lönsam och hållbar primärproduction

Naturresursinstitutets forskningsprogram Lönsam och hållbar primärproduktion söker lösningar på dessa utmaningar.

Vårt mål är att trygga en hållbar primärproduktion så att det finns tillräckligt med virke och mat för kommande generationer, utan att tära på den biologiska mångfalden.

Mikko Kurttila, programdirektör

En produktiv skog behöver skötas

Vi främjar aktiv och hållbar skötsel av skogarna genom forskning. Vi studerar olika metoder för skogshantering och för skötsel av blandbestånd. Målet är att diversifiera hanteringen av skogarna och stärka resiliensen och den biologiska mångfalden i skogarna då tillväxtförhållandena förändras.

Friska och välskötta skogar erbjuder såväl livsmiljöer för djur och växter som rekreationsmöjligheter för människor

Vi studerar olika sätt att öka tillväxten i skogarna. Målet är att det ur skogarna ska kunna utvinnas större mängder högkvalitativ virkesråvara som kan ersätta fossila material inom industrin.

Mikko Kurttila

Vi tar fram verktyg för skogsträdsförädling samt lösningar för målinriktad skogsvård och mångsidigare utnyttjande av ekonomiskogarna.

Chart: Virkesförrådets tillväxt och avgång i Finalnds skogar

Vi tillhandahåller aktuell information till skogsägarna och den industri som utnyttjar skogstillgångarna om diversifiering av skogshanteringen, ökad mångfald och nya lösningar för skötseln och användningen av skogarna.

Målet är en lönsam livsmedelsproduktion

Den största utmaningen för jordbruket är att öka lönsamheten och hållbarheten. Dålig lönsamhet fördröjer införandet av nya hållbara och miljövänliga lösningar.

Vi stödjer jordbruksföretagens konkurrenskraft och förnyelse genom att omsätta forskningsrön i praktiken.

Med hjälp av forskning stödjer vi en strukturomvandling som tryggar kontinuiteten inom jordbruket. Vårt mål är att det i Finland produceras mat på ett hållbart, godtagbart och lönsamt sätt samtidigt som livsmedelsförsörjningen tryggas.

Maten som produceras ska vara näringsrik, ren och säker. Vi tar fram information och lösningar för att öka hållbarheten, lönsamheten, mångsidigheten och anpassningsförmågan i produktionen även globalt. kannattavuuden, monipuolisuuden ja sopeutumiskyvyn lisäämiseen myös globaalisti.

Vi undersöker hur odlingsmetoderna och urvalet av grödor kan göras mångsidigare. Vi utvärderar till exempel fördelarna med baljväxter och specialgrödor ur flera olika perspektiv och med särskild fokus på lönsamhet.

Forskningen fokuserar också på produktionsdjurens välbefinnande och klimatsäkerheten i leveranskedjor för livsmedel av animaliskt ursprung. I forskningen tillgodogör vi oss Naturresursinstitutets mångsidiga forskningsinfrastruktur.

Genom vår forskning bidrar vi till den inhemska produktionens kapacitet att möta efterfrågan även när kosthållningen förändras. Ren och bra finländsk mat har alla förutsättningar att bli en betydande exportprodukt.

Tekniken hjälper vid omstruktureringen

Vi integrerar ny teknik och nya tillämpningar och datainsamlingsmetoder i processerna inom primärproduktionen för att på så sätt uppnå en kostnadseffektiv och hållbar produktion.

Tekniken hjälper till att göra primärproduktionen mindre arbetsintensiv och att attrahera kunniga unga människor.

Urvalsförädling ökar produktiviteten, lönsamheten och anpassningsförmågan

Med moderna urvalsmetoder som utgår från genetiska data erhålls snabbare och exaktare urvalsförädling av växter och djur.

Vi utvecklar kalkylmetoder och förädlingsmetoder som förbättrar hälsan hos husdjur och odlad fisk, ökar odlingssäkerheten hos växter samt ger bättre tillväxt och kvalitet.

Vi tillhandahåller beslutsfattarna forskningsbaserad information och nya lösningar

Vi studerar konsekvenserna av nationell och internationell politik för primärproduktionen och utvecklar modeller för beslutsfattande med fokus på en hållbar förvaltning av naturresurserna.

Lönsam och hållbar primärproduction

Vi bidrar till en smart omställning inom primärproduktionen för att den ska bli mer mångsidig, acceptabel, säker och effektiv.

Logo: Luke - luonnonvarakeskus

Bilder:
Eetu Ahanen, Hannu Huttu, Olli Leino, Omer Levin, Erkki Oksanen, Katja Tähjä